Aktuálny zoznam zakázaných a rizikových zemí

 

Aktuálny zoznam zakázaných zemí, do ktorých neodošleme platbu:

Irán (IR)

Južný Sudán (SS)

Konžská demokratická republika (CD)

Libéria (LR)

Myanmar (MM)

Nigéria (NG)

Pobrežie Slonoviny - Côte d´Ivoire (CI)

Rwanda (RW)

Severná Kórea (KP), Somálsko (SO), Sudán (SD), Sýria (SY)

Zimbabwe (ZW)

 

 

Aktuálny zoznam rizikových zemí, do ktorých vzhľadom ku celkovej situácií v zemi nie je možné zaručiť úspešné prevedenie platobnej transakcie:

Afghanistan (AF), Angola (AO), Arménsko (AM), Azerbajdžan (AZ)

Bielorusko (BY), Bosna a Hercegovina (BA), Burundi (BI)

Egypt (EG), Eritrea (ER)

Guinea (GN), Guinea-Bissau (GW)

Haiti (HT)

Island (IS), Irák (IQ)

Jemen (YE)

Kuba (CU)

Libanon (LB), Libye (LY)

Ruská Federácia (RU)

Sierra Leone (SL), Stredoafrická republika (CF)

Tunis (TN)

Ukrajina (UA)

 

  1. EasyChange s.r.o. upozorňuje klientov, že na rizikovú zem sa vzťahuje zákaz vykonávania takých cezshraničných prevodov, ktorých príjemcom alebo platcom je sankcionovaná osoba, sankcionovaný subjekt alebo ktorého predmetom je tovar, služba alebo iné plnenie, na ktoré sa vzťahuje medzinárodná sankcia v zmysle zákona č. 69/2006 Zb. o vykonávaní medzinárodných sankcií v aktuálnom znení, ďalej v zmysle rozhodnutí alebo nariadení Európskej únie (viď https://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm) alebo Úradu pre kontrolu zahraničných aktív MF USA (viď https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx).

 

  1. Berte prosím na vedomie, že pri cezhraničnom prevode do alebo z rizikovej zeme, je klient povinný spoločnosti EasyChange s.r.o. hodnoverným spôsobom preukázať  predmet plnenia tohto cezshraničného  prevodu,  pričom  EasyChange  s.r.o.  je  oprávnená v odôvodenených prípadoch tento cezshraničný prevod nepreviesť, a to najmä keď si klient túto povinnosť nesplní alebo keď  predmet plnenia podlieha medzinárodným sankciám v zmysle vyššie uvedeného právneho predpisu alebo rozhodnutí orgánov verejnej moci.

 

  1. EasyChange s.r.o. je oprávnená nepreviesť cezhraničný prevod aj v prípadoch hodných zvláštneho zreteľa, a to vtedy, keď EasyChange s.r.o. alebo tie finančné inštitúcie, s ktorými EasyChange s.r.o. nevyhnutne pri vykonavaní platobnej transakcie spolupracuje, disponuje negatívnymi informáciami o banke príjemcu, a to najmä informáciami o prebiehajúcich konkurzných riadeniach, odňatí bankovnej licencie, zavedenie nútenej správy miestnym regulačným úradom alebo udelení sankcie alebo pokuty miestnym regulačným úradom za porušenie právnych predpisov ekvivalentných miestnemu zákonu o bankách alebo zákonu o ochrane pred legalizáciou výnosov z trestnej činnosti alebo ochrane pred financováním terorizmu.

 

  1. Klient svojim zadaním pokynu vo webovom prostredí EasyChange tieto vyššie uvedené ustanovenia k rizikovým zemiam akceptuje a je si vedomí, že prípadné škody, vzniknuté z dôvodu neprevedenia platby do niektorej z rizikových zemí, idú iba a jedine ku jeho tiaži a nie je možné ich uplatňovať voči EasyChange s.r.o.